Veure totes les campanyes de l'Associació de Comerciants

Sorteig d'una Honda Vision 110 i 1000€


Comparteix

Descripció

 

                                                        BASES DEL SORTEIG 

 

  1. ENS ORGANITZADORS

1.1 L'Ajuntament de Lloret de Mar i l’Associació de Comerciants de Lloret, tenen previst realitzar un sorteig promocional dins el marc de l’esdeveniment anomenat Lloret Night Shopping que es desenvoluparà el dia 8 de setembre de 2017, d'acord amb les bases que s'indiquen a continuació.

1.2 L'Ajuntament de Lloret de Mar i l’Associació de Comerciants de Lloret es reserven la facultat de modificar les presents bases, així com l'organització, i/o gestió del present sorteig, sempre que existeixin motius suficients que així ho justifiquin i sempre que aquests canvis siguin comunicats corresponentment.

 

  1. OBJECTE DEL SORTEIG

2.1 La promoció tindrà com a finalitat promocionar l’activitat comercial dins l’esdeveniment anomenat Lloret Night Shopping del dia 8 de setembre de 2017.

2.2 Se sortejaran 10 vals per un valor econòmic equivalent a 100€ cadascun, a gastar en el mateix establiment associat on ha fet la compra. També se sortejarà una motocicleta Honda  Vision 110 convenientment matriculada.

 

  1. COMUNICACIÓ DEL SORTEIG

3.1 El sorteig es comunicarà als webs municipals www.lloretdemar.org, www.lloret.cat, i al web de l’Associació de comerciants www.comerciantslloret.com , així com d'altres mitjans que ambdós considerin oportuns.

  1. MECÀNICA DEL SORTEIG

4.1 Per participar a la promoció els participants hauran de seguir els següents passos:

 

4.1.1 Efectuar una compra mínima de 15€,  i de  5€ si l’establiment és d’alimentació, en qualsevol establiment associat i adherit a la promoció  el dia 8 de setembre entre les 18h i les 23.00h

 

4.1.2 S’habilitarà un espai el mateix dia 8 de setembre de 2017 a la plaça de l’església de Lloret de Mar, entre les 19.30h i les 23.30h, on les persones que vulguin participar al sorteig hauran de validar el tiquet de compra amb el personal autoritzat per la organització, omplir un formulari amb totes les dades requerides correctament, i dipositar el formulari dins la l’urna destinada pel sorteig. La persona que ha concursat haurà de guardar el tíquet de compra. 

 

4.1.3 Ser-hi de manera presencial durant el sorteig

 

  1. GRATUÏTAT

La present promoció tindrà caràcter gratuït, de manera que per a l'obtenció dels premis objecte del sorteig no serà necessari el desemborsament de cap quantitat addicional.

 

6.- CELEBRACIÓ DEL SORTEIG I DESCRIPCIÓ DEL PREMI

 

Es procedirà a celebrar el sorteig a l’escenari situat a la plaça de l’església de Lloret de Mar el dia 9/09/2017 a les 00.00h.

 

6.1 L’organització traurà de l’urna 1 butlleta participant, que tindrà com a premi un val per un valor econòmic equivalent a 100€ a gastar en el mateix establiment associat on ha fet la compra.

 

6.2 El guanyador/a s’anunciarà per la megafonia, fins a un màxim de 3 vegades consecutives, i serà condició obligatòria que la persona premiada estigui present en el moment del sorteig. En el cas que fetes les 3 crides no estigui present el guanyador/a, es traurà una nova butlleta i així consecutivament fins que hi hagi un guanyador/a.

 

6.3 Aquest procediment es repetirà fins a obtenir 10 persones guanyadores.

 

6.4 Les persones guanyadores dels vals de 100€ disposaran fins dimarts 12 de setembre de 2017 a les 22h per gastar el premi en el mateix establiment associat on ha fet la compra.

 

6.5 Una vegada s’hagin obtingut les 10 persones guanyadores dels vals per un valor econòmic equivalent a 100€ a gastar en el mateix establiment associat on ha fet la compra, es tornaran a introduir dins l’urna totes les butlletes participants, i es procedirà a traure una butlleta que serà la guanyadora del premi consistent en una motocicleta Honda  Vision 110 convenientment matriculada.

 

6.6 El guanyador/a s’anunciarà per la megafonia, fins a un màxim de 3 vegades consecutives, i serà condició obligatòria que la persona premiada estigui present en el moment del sorteig. En el cas que fetes les 3 crides no estigui present el guanyador/a, es traurà una nova butlleta i així consecutivament fins que hi hagi un guanyador/a.

 

 

  1. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

7.1 Podran participar en la present promoció totes aquelles persones majors de 18 anys.

7.2 Tots els participants en la promoció hauran de complir tots els punts descrits a les presents bases legals

7.3 Així mateix els participants beneficiaris de la present promoció eximeixen als ens organitzadors, de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol perjudici que pogués sofrir el gaudir del premi objecte de la present promoció.

7.4 No queda limitat el nombre de tiquets a validar per una sola persona

 

  1. PROTECCIÓ DE DADES.

8.1 Les dades dels participants en la promoció i dels guanyadors es tractaran conforme a les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal (d'ara endavant “LOPD”) i del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant “RDLOPD”).

8.2 Els ens organitzadors establiran les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat que han de reunir els fitxers automatitzats, els centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal en la forma legal i reglamentàriament prevista.

8.3 Els participants podran exercitar en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició prevists en la LOPD. A aquest efecte, hauran de dirigir una sol·licitud per escrit a la següent adreça: Associació de Comerciants, carrer Hospital Vell, 5, 17310 Lloret de Mar, acompanyant d'una fotocòpia del seu DNI o Passaport o document vàlid que l’identifiqui, i indicant la petició en què es concreta la sol·licitud, la direcció a efectes de notificacions, la data i la seva signatura, i els documents acreditatius de la petició que formula, si escau.

8.4 Amb la participació en la present promoció, els participants que resultin guanyadors estan prestant el seu consentiment a que els ens organitzadors puguin utilitzar la seva imatge amb finalitats promocionals.

8.5 En facilitar les dades, el participant a la promoció està prestant el seu consentiment exprés per a la recepció de comunicacions promocionals dels ens organitzadors per qualsevol mitjà, fins i tot el correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

 

  1. ALTRES CONSIDERACIONS

9.1 Els ens organitzadors es reserven el dret a modificar en qualsevol moment les condicions del següent sorteig, fins i tot la seva possible anul·lació abans del termini prefixat, sempre que concorri algun supòsit de força major, comprometent-se a comunicar les noves bases, condicions de la promoció o l'anul·lació definitiva.

9.2 La protecció de les dades personals dels participants es regirà de conformitat amb les Polítiques de Privadesa.

9.3 En aquells casos en què puguin existir discrepàncies sobre el significat de l'establert a les presents bases, s'estarà a l'establert pels ens organitzadors, sent aquest l'encarregat d'esclarir què es va voler dir amb el paràgraf o tema en discòrdia.

9.4 Participar en aquest sorteig comporta l'acceptació de les presents bases.

9.5 Per al coneixement de qualsevol litigi que pogués plantejar-se quant a la interpretació o aplicació de les presents bases, els ens organitzadors, així com els participants d'aquesta promoció, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Girona, amb renúncia expressa a qualsevol altre dret que els correspongués o fur propi que tinguessin.