Política de privacitat i protecció de dades

El lloc web www.comerciantslloret.com és titularitat de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA PYME DE LA RAMA DE COMERCIO DE LA VILLA DE LLORET DE MAR, (en endavant COMERCIANTS LLORET), NIF G17218074, amb domicili al C/ Hospital Vell, 5, 17310 Lloret de Mar; email info@comerciantslloret.com

  

Política de privacitat

COMERCIANTS LLORET, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels nostres serveis, implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. COMERCIANTS LLORET, no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs

 

Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA PYME DE LA RAMA DE COMERCIO DE LA VILLA DE LLORET DE MAR (“COMERCIANTS LLORET”)

NIF: G17218074

C/Hospital Vell, 5  17310  Lloret de Mar

Email: info@comerciantslloret.com

Finalitat del tractament

Promocionar els comerços de Lloret de Mar.

Legitimació

 

Consentiment obtingut de l’interessat.

 

Destinataris

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Drets de les persones

Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Reclamació

Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les "Qüestions sobre privacitat".

 

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA PYME DE LA RAMA DE COMERCIO DE LA VILLA DE LLORET DE MAR

NIF: G17218074

Adreça: C/Hospital Vell, 5  17310  Lloret de Mar

Tel.: 639793239

Email: info@comerciantslloret.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Usuaris associats:

 • Donar compliment a les necessitats relatives a la gestió de l'associació.
 • Mantenir informat als associats, per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, de les nostres activitats i accions comercials.
 • Fer promoció comercial del negoci o activitat dels associats.

Usuaris no associats:

 • Oferir els serveis de promoció comercial de l'associació i/o dels seus associats.
 • Mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, de les activitats i accions comercials de l’associació i dels seus membres, amb el consentiment dels usuaris.
 • En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la seva consulta.
 • Gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb l'associació.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i  després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per tractar-les es troba en els consentiments que ens dóna.

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 16 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • Usuaris associats: Les seves dades es poden comunicar a les administracions públiques, empreses col·laboradores i/o qualsevol altra persona física o jurídica amb les que s'han establert acords de col·laboració per a assolir la finalitat promocional que té l’associació.
 • Usuaris no associats: Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.

 

Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui,  a la nostra adreça física o a l’electrònica.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

 

Quines dades tractem?

Les categories de dades que  podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Adreces postals o electròniques

 

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

 

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.

L'usuari pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

 

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

 

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d'accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

CAT

AVÍS LEGAL

Informació de Conformitat amb l'article 10 de la LSSI

La titular d'aquesta web és:

Identitat: ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA PYME DE LA RAMA DE COMERCIO DE LA VILLA DE LLORET DE MAR (“COMERCIANTS LLORET”)

NIF: G17218074

Adreça: C/Hospital Vell, 5  17310  Lloret de Mar

Tel.: 639793239

Email: info@comerciantslloret.com

 

Condicions d'ús

 L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment sense l'autorització expressa de COMERCIANTS LLORET.

 

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que COMERCIANTS LLORET actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a COMERCIANTS LLORET.

 

COMERCIANTS LLORET no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en la seva web.

 

COMERCIANTS LLORET es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

 

Llei aplicable i jurisdicció:

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L'usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent li  pogués correspondre

ESP.

Política de privacidad 

Versión:  09/01/19

 

COMERCIANTS LLORET, se compromete a proteger la privacidad de los usuarios que accedan a esta web y/o cualquiera de sus servicios. La utilización de la web y/o de cualquiera de nuestros servicios, implica la aceptación por el usuario de las disposiciones contenidas en la presente Política de Privacidad y que sus datos personales sean tratados según se estipula en ella. Por favor, tenga en cuenta que a pesar de que pueda haber enlaces de nuestra web a otras webs, esta Política de Privacidad no se aplica a las webs de otras compañías u organizaciones a las que la web esté redirigida. COMERCIANTES LLORET, no controla el contenido de las webs de terceros ni acepta cualquier responsabilidad por el contenido o las políticas de privacidad de estas webs

 

Información básica sobre el tratamiento de datos Reglamento (UE) 2016/679 y LO 3/2018  

Responsable del tratamiento

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA PYME DE LA RAMA DE COMERCIO DE LA VILLA DE LLORET DE MAR (“COMERCIANTS LLORET”)

NIF: G17218074

C/Hospital Vell, 5  17310  Lloret de Mar

Email: info@comerciantslloret.com

Finalidad del tratamiento

Promocionar los comercios de Lloret de Mar.

Legitimación

 

Consentimiento obtenido del interesado.

 

Destinatarios

Los datos no serán comunicados a terceros, salvo que lo exija una Ley o sea necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento.

Derechos de las personas

Los interesados tienen derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, enviando su solicitud a nuestra dirección.

Plazo de conservación de los datos

Mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

Reclamación

Los interesados pueden dirigirse a la AEPD para presentar la reclamación que considere oportuna.

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada a continuación en las "Preguntas sobre privacidad".

 

Preguntas sobre privacidad

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le ofrecemos la siguiente información sobre el tratamiento de sus datos personales:

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA PYME DE LA RAMA DE COMERCIO DE LA VILLA DE LLORET DE MAR

NIF: G17218074

Dirección: C/Hospital Vell, 5  17310  Lloret de Mar

Tel.: 639793239

Email: info@comerciantslloret.com

 

 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Usuarios asociados:

 • Dar cumplimiento a las necesidades relativas a la gestión de la asociación.
 • Mantener informado a los asociados, por cualquier medio de comunicación, incluidos los medios electrónicos, de nuestras actividades y acciones comerciales.
 • Hacer promoción comercial del negocio o actividad de los asociados.

Usuarios no asociados:

 • Ofrecerle los servicios de promoción comercial de la asociación y/o de sus asociados.
 • Mantenerle informado por cualquier medio de comunicación, incluidos los medios electrónicos, de las actividades y acciones comerciales de la asociación y de sus miembros, con el consentimiento de los usuarios.
 • En el caso de que se ponga en contacto con nosotros mediante el formulario de contacto de nuestra página web, los trataremos para gestionar su consulta.
 • Gestionar cualquier otra relación que mantenga con la asociación.

 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sea usuario de nuestros servicios o quiera recibir información, y luego, durante los plazos establecidos para cumplir con nuestras obligaciones legales.

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La legitimación para tratarlos se encuentra en los consentimientos que nos da. 

Respecto a aquella información que sea remitida por menores de 16 años, será requisito imprescindible que se haga con el consentimiento paterno, del tutor o del legal representante del menor para que los datos personales puedan ser objeto de tratamiento. Si no es así, el representante legal del menor nos lo comunicará tan pronto como tenga conocimiento.

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

 • Usuarios asociados: Sus datos se pueden comunicar a las administraciones públicas, empresas colaboradoras y/o cualquier otra persona física o jurídica con las que se han establecido acuerdos de colaboración para alcanzar la finalidad promocional que tiene ls asociación.
 • Usuarios no asociados: Los datos no serán comunicados a terceros, a menos que lo exija una ley o sea necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento.

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

 • Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando o no sus datos personales.
 • Los interesados tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las finalidades para las que se recogieron.
 • En determinadas circunstancias los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
 • También, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados pueden oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso dejaremos de tratar los datos, excepto por motivos legítimos imperiosos o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
 • Los interesados también tienen derecho a la portabilidad de sus datos.
 • Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.
 • Finalmente, los interesados tienen derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente.

 

 

 

 ¿Cómo puede ejercer sus derechos?

Enviando un escrito adjuntando una copia de un documento que lo identifique, a nuestra dirección física o la electrónica.

 

¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Los datos personales que tratamos proceden del propio interesado. El interesado garantiza que los datos personales facilitados son ciertos y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de estos. Los datos que estén marcados con un asterisco serán obligatorios para poder darle el servicio solicitado.

 

¿Qué datos tratamos?

Las categorías de datos que podemos tratar en la prestación de nuestros servicios son:

 • Datos de carácter identificativo
 • Direcciones postales o electrónicas

 

Los datos son limitados, dado que únicamente tratamos los datos necesarios para la prestación de nuestros servicios y la gestión de nuestra actividad.

 

¿Usamos cookies?

Utilizamos cookies durante la navegación en nuestra web con el consentimiento del usuario.

El usuario puede configurar su navegador para ser avisado de la utilización de cookies y para evitar su uso. Por favor, visite nuestra política de cookies.

 

 ¿Qué medidas de seguridad aplicamos?

Aplicamos las medidas de seguridad establecidas en el artículo 32 del RGPD, por tanto, hemos adoptado las medidas de seguridad necesarias para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo del tratamiento de datos que realizamos, con mecanismos que nos permiten garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanente de los sistemas y servicios de tratamiento.

 

Algunas de estas medidas son:

 • Información de las políticas de tratamiento de datos al personal.
 • Realización de copias de seguridad periódicas.
 • Control de acceso a los datos.
 • Procesos de verificación, evaluación y valoración regulares.

 

 

AVISO LEGAL

Información de conformidad con el artículo 10 de la LSSI

 

La titular de esta web es:

Identidad: ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA PYME DE LA RAMA DE COMERCIO DE LA VILLA DE LLORET DE MAR (“COMERCIANTS LLORET”)

NIF: G17218074

Dirección: C/Hospital Vell, 5  17310  Lloret de Mar

Tel.: 639793239

Email: info@comerciantslloret.com

 

Condiciones de uso

 El uso de esta web implica la aceptación plena de los términos y condiciones del presente aviso legal. Los posibles conflictos relativos a esta web se regirán exclusivamente por el derecho del Estado español. Toda persona usuaria de la web, independientemente de la jurisdicción territorial desde la que se produzca su acceso, acepta el cumplimiento y respeto de estas cláusulas con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

 

Propiedad intelectual e industrial

La totalidad del contenido de este sitio web, ya sean textos, imágenes, sonidos, marcas, logotipos u otros elementos, así como subestructura, diseño, combinaciones de colores o forma de presentación de los materiales, están protegidos por derechos de propiedad industrial e intelectual que el usuario de este sitio web debe respetar. No es lícita su transformación o alteración, comunicación pública o cualquier otra forma de explotación por cualquier procedimiento sin la autorización expresa de COMERCIANTS LLORET.

 

Responsabilidad sobre los contenidos

Aunque COMERCIANTS LLORET actúa con la máxima diligencia posible, puede darse el caso de que algún dato o información no esté del todo actualizada en el momento que el usuario del sitio web lo consulte. Por ello, las informaciones que se presentan en esta web tienen una función orientativa y no obligan a COMERCIANTS LLORET.

 

COMERCIANTS LLORET no será responsable de la información que se pueda obtener a través de enlaces incluidos en su web.

 

COMERCIANTS LLORET se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, modificaciones o actualizaciones de la información y de cualquiera de los elementos que integren el diseño y configuración de la página web.

 

Ley aplicable y jurisdicción:

 El uso de este sitio web implica la aceptación plena de los términos y condiciones de la presente política legal. Los posibles conflictos relativos a esta web se regirán exclusivamente por la legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales españoles para conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre ella. El usuario, por virtud de su aceptación renuncia expresamente a cualquier fuero que por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente pudiera corresponderle.

Política de cookies