Veure totes les notícies de l'Associació de Comerciants

SEMÀFOR DEL COMERÇ- 2n Trimestre 2016


15/09/2016

CONJUNTURA DEL SECTOR DETALLISTA, 2n TRIMESTRE 2016

 

Consulteu les imatges adjuntes, també  podeu consultar les dades D'OCUPACIÓ TURÍSTICA A LLORET per constrastar més dades 

 

1.- EVOLUCIÓ DEL CONSUM

Es manté la propensió al consum de les llars      

A l’espera de conèixer les dades del consum de les llars a Catalunya del segon trimestre de 2016, l’avanç del PIB (que elaboren conjuntament el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i l’Idescat) indica que l’economia catalana manté un creixement robust (+0,8 % intertrimestral i +3,5 % interanual), impulsat de forma destacada pel consum de les llars i el turisme. 

D’altra banda, les dades de l’INE indiquen que, a Espanya, el consum de les llars ha crescut un 3,6% interanual en el segon trimestre, increment força semblant al del trimestre anterior (+3,7%).

Els principals factors que incideixen sobre la propensió al consum de les llars i els ciutadans han evolucionat de la següent forma:

- El nombre de persones aturades a Catalunya en el segon trimestre se situa (segons l’EPA) en 603.600, que representa una disminució del 16,9% respecte del mateix trimestre de l’any anterior (122.5000 persones aturades menys). La taxa d’atur es redueix fins al 15,9% i és la més baixa des del tercer trimestre de 2009. A Espanya, el nombre de persones aturades disminueix amb menys intensitat que a Catalunya (-11,2% interanual) i la taxa d’atur és superior (20%).

Els preus de consum s’han continuat reduint en el segon trimestre de l’any i són un 3,7% inferior en relació amb un any abans. Tot i que el descens dels preus s’ha anat moderant en els darrers mesos, principalment per l’evolució a la baixa de la cotització del petroli, la inflació segueix en negatiu (-0,5% interanual el juny).

Pel que fa als preus dels carburants, aquests són un 12,4% inferiors als del mateix trimestre de 2015. Cal destacar que el preu del petroli ha evolucionat a la baixa fins al gener del 2016 i a partir d’aquí ha començat la seva recuperació, fet que moderarà el retrocés dels preus de consum.

- La confiança dels consumidors es va reduir en els mesos d’abril i maig per un empitjorament tant de la valoració de la situació actual, com de les expectatives, però en el mes de juny es va recuperar fins als 96,3 punts. La darrera dada disponible, corresponent al mes d’agost, situa la confiança dels consumidors en els 97,3 punts, gràcies a un notable increment de les expectatives.

Riquesa financera i immobiliària. Segons les dades de l’INE, el preu de l’habitatge a Catalunya ha crescut un 5,5% interanual en el segon trimestre de l’any, desaccelerant el seu ritme de creixement (que va ser del 8,6% en el primer trimestre). Entre els mesos de gener i juny, el preu de l’habitatge a Catalunya ha augmentat un 4,1% interanual, mentre que de mitjana a Espanya ho ha fet un 3,3%.

- El nombre d’hipoteques signades a Catalunya entre els mesos d’abril i juny (16.524) ha crescut amb molta intensitat respecte del mateix període de 2015 (+31,2%), igual que l’import total del capital prestat (2.580 milions d’euros; +37% interanual).

- L’Euríbor a 12 mesos s’ha tornat a reduir en els mesos d’abril, maig i juny. Aquesta disminució s’ha mantingut el mes de juliol ( -0,06%), però no a l’agost, quan l’Euribor s’ha recuperat fins al -0,05%. De cara als mesos vinents, hi ha diferències d’opinions entre els analistes, ja que alguns preveuen un lleuger increment, mentre d’altres opinen que es continuarà reduint fins i tot per sota del -0,1%. En qualsevol cas, el Banc Central Europeu manté, de moment, els tipus d’interès en el mínim històric del 0,05%.

- Pel que fa al crèdit concedit a les persones físiques, les dades provisionals del Banc d’Espanya del mes de maig confirmen la revitalització del nou crèdit a les llars per al conjunt de l’Estat, amb un increment interanual del 24,3%, tot i que cal continuar parlant d’un comportament molt diferenciat entre l’evolució del crèdit per habitatge (+33,4%), per al consum (+40,7%) i a altres finalitats (-6,7%).

 

2.- EVOLUCIÓ DE LES VENDES 

 

Les vendes tornen a créixer, excepte en l’equipament personal

A Catalunya, les vendes del comerç al detall (a partir de l’índex de comerç al detall sense estacions de serveis, a preus constants) han evolucionat de forma favorable en el segon trimestre de 2016, amb un creixement del 4,3% respecte del mateix trimestre de l’any anterior.

En el gràfic següent es pot observar com les vendes han accelerat el seu ritme de creixement en un segon trimestre per tercer any consecutiu (+1,4% el 2014 i +2,9% el 2015), tot i que ho fan amb menor intensitat que de mitjana a Espanya (+4,8%).

 

Catalunya i Espanya - Var. interanual de l'índex de comerç al detall sense estacions de servei (en %). Preus constants. Base 2010=100
Mitjana del 2n trim. de cada any*

 

* Les dades del 2n trimestre de 2016 són provisionals Gràfic elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu a partir de dades de l’Idescat i l’INE

Totes les comunitats autònomes han vist incrementades les vendes interanualment en el segon trimestre de l’any, especialment les Illes Balears (+7,3%), Canàries (+6,9%), Madrid (+6,1%) i la Comunitat Valenciana (+5,9%). Per sobre de la mitjana a Espanya (+4,8%) s’han situat també Navarra i la Rioja (+5,3% i +5,2%, respectivament). Pel que fa a Catalunya, ha ocupat el desè lloc del rànquing quant a intensitat de creixement.

 

Comunitats autònomes - Var. interanual acumulada de l'índex de comerç al detall sense estacions de servei (en %). Preus constants. Base 2010=100
2n trim de 2016*

Comunitats autònomes – Var. interanual acumulada de l’índex de comerç al detall sense estacions de servei (en %). Preus constants. Base 2010=100

* Dades provisionals Gràfic elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu a partir de dades de l’INE

Les vendes també han evolucionat a l’alça en la Unió Europea (UE-28) amb un increment del 2,8% respecte del segon trimestre de 2015 (a partir de l’índex de comerç al detall sense estacions de serveis, desestacionalitat i corregit d’efectes de calendari).

Entre els països analitzats, cal destacar la bona evolució de les vendes a Polònia i el Regne Unit, amb increments superiors a la mitjana (+5,2% i +5,1%, respectivament) i la moderació del ritme de creixement observat a Alemanya.

 

Unió Europea – Var. interanual acumulada de l’índex de comerç al detall sense estacions de servei, desestacionalitat i corregit d’efectes de calendari (en %). Preus constants. Base 2010=100

2n trim de 2016*

Unió Europea – Var. interanual acumulada de l’índex de comerç al detall sense estacions de servei, desestacionalitat i corregit d’efectes de calendari (en %). Preus constants. Base 2010=100

 * Dades provisionals Gràfic elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu a partir de dades de l’Eurostat 

 

   -  PER TIPUS DE PRODUCTES 

En el segon trimestre de 2016, les vendes del comerç al detall a Catalunya han evolucionat favorablement en totes les categories de productes, tret de l’equipament personal, on s’han reduït.  De fet, és el segon trimestre consecutiu en què les vendes de l’equipament personal ha caigut, tot i que la davallada del segon trimestre (-1%) ha estat menys intensa que la del primer trimestre de 2016 (-3,2%).

Creixen amb força les vendes d’altres béns (+6,2% interanual) i equipament de la llar (+5,6%) i, més moderadament, les d’alimentació (+1,9%).

A Espanya, les vendes han crescut en totes les categories de productes i de forma notable en els altres béns i l’equipament de la llar (ambdós amb un creixement interanual del 6,5%). A continuació se situen les vendes d’equipament personal (+3,1%) i d’alimentació (+0,8%).

Catalunya i Espanya – Var. interanual de l’índex de comerç al detall sense estacions de servei, per tipus de productes (en %). Preus constants. Base 2010=100

1r trim 2010 – 2n trim 2016*

Catalunya i Espanya – Var. interanual de l’índex de comerç al detall sense estacions de servei, per tipus de productes (en %). Preus constants. Base 2010=100

* Les dades del 2n trimestre de 2016 són provisionals. Gràfic elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu a partir de dades d’Idescat i l’INE

 

   - PER FORMAT COMERCIAL

Per formats comercials, l’única informació disponible per a Catalunya és la que s’obté a partir de l’índex de vendes en grans superfícies (establiments amb una superfície de venda i exposició ³ 2.500 m2), una operació estadística pròpia de l’Idescat que considera totes les grans superfícies no especialitzades de Catalunya i que no es pot comparar amb els resultats que publica l’INE per a Catalunya, ja que aquest considera també les especialitzades.

En el segon trimestre de 2016, les vendes en grans superfícies a Catalunya han evolucionat a l’alça, amb un creixement del 2,6% interanual, superior al del trimestre anterior (+1,3%) i fruit de l’augment de les vendes dels productes no alimentaris (+5,1% interanual), ja que les vendes d’alimentació s’han reduït un 0,9%.

 

Catalunya– Var. interanual de l’índex de vendes en grans superfícies, per tipus de productes (en %). Preus constants. Base 2010=100

1r trim 2010 – 2n trim 2016*

Catalunya– Var. interanual de l’índex de vendes en grans superfícies, per tipus de productes (en %). Preus constants. Base 2010=100

* Les dades del 2n trimestre de 2016 són provisionals. Gràfic elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu a partir de dades d’Idescat

 

L’INE desagrega de l’índex de comerç al detall (desestazionalitzat i corregit d’efecte de calendari) d’Espanya en els següents formats comercials: empreses unilocalitzades, petites cadenes, grans cadenes i grans superfícies (incloses les no especialitzades).

Les dades del segon trimestre mostren l’evolució favorable en tots els formats comercials, especialment de les petites cadenes (+4,9%), seguides de les grans cadenes (+3,9%), les grans superfícies (+3,2%) i les empreses unilocalitzades (+2,7%).

 

3.- Evolució del mercat de treball 

 

Creixement moderat de l'ocupació i les afiliacions a la Seguretat Social

- Ocupació. El nombre de persones ocupades en el comerç al detall en el segon trimestre de 2016 s'estima en 319.600 (Enquesta de població activa), xifra que representa un increment respecte del trimestre anterior del 2,5% (7.800 persones ocupades més). En canvi, respecte del segon trimestre de 2015, el creixement ha estat moderat (+0,4%; 1.400 més).

El comerç al detall es caracteritza per una major presència femenina que la mitjana de l'economia i la franja d'edat que més població ocupa en el segon trimestre de 2016 és la compresa entre els 30 i els 44 anys (38,8%), seguida de la de 45 a 54 anys (24%) i de 16 a 20 anys (22%).

Una altra característica d'aquest sector és que presenta una taxa de salarització inferior a la del conjunt de l'economia (74,6% i 83,1%, respectivament). En el cas del comerç al detall, això s'explica per una proporció més elevada de treballadors per compte propi.

En relació al mateix trimestre de l'any anterior, la creació d'ocupació s'ha concentrat en la població masculina (+4,1%; 4.300 més) i les persones de 45 a 54 anys (+13,6%; 9.200 més).

- Afiliació a la Seguretat Social. En el segon trimestre de 2016, el nombre d’afilicions al comerç al detall se situa en 332.300, un 2,1% més que en el mateix període d’un any abans (6.812 afilicions més). Com es pot observar en el següent gràfic, es manté la tendència dels darrers trimestres, en què l’afiliació creix per sota del total de l’economia catalana.

 

Catalunya  i Espanya - Var. interanual de l'afiliació a la Seguretat Social
1r trim 2010 - 2n trim 2016 (últim dia del trimestre)

Catalunya i Espanya – Var. interanual de l’afiliació a la Seguretat Social

Gràfic elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu a partir de la Tresoreria General de la Seguretat Social

- Atur registrat. Al juny, el nombre de persones aturades en el comerç al detall és de 52.466, que suposa una davallada del 10,2% interanual. El gràfic següent mostra com l’atur registrat en el comerç al detall segueix una evolució paral·lela a la del conjunt de l’economia, tot i que la reducció és de menor intensitat.

 

Catalunya - Var. interanual de l'atur registrat (en %)
Gener de 2010 a juny de 2016

 

Catalunya – Variació interanual de l’atur registrat (en %)

Gràfic elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu a partir del SOC i del Servei Públic d’Ocupació Estatal

 

Dades del semàfor comerç Generalitat de Catalunya

Logotip DEMO

Comparteix