Veure totes les notícies de l'Associació de Comerciants

Pla de Xoc


14/03/2020

Pla de xoc i propostes per a preservar el model comercial de Catalunya enfront el Coronavirus

PIMEComerç i Foment Comerç han elaborat i consensuat aquest document a través de les diferents propostes rebudes per part de les principals entitats del món del comerç, associacions de comerciants i gremis del sector.


Consideracions generals


El sector del comerç ens posem a disposició per col·laborar amb l’Administració en tot el que sigui necessari en aquests moments.
Demanem, però:


- Mantenir una estratègia d’actuació conjunta i coordinada amb l’Administració.
- Consensuar conjuntament totes les mesures que es prenguin amb la antelació suficient per a poder donar resposta a (i des de)
les empreses i la ciutadania. I així prevenir situacions de pànic o desabastiment (especialment alimentari).
- En cas d’entrar en una fase més restrictiva que l’actual (sigui de mitigació, confinament, limitació de la mobilitat, etc.) necessitem
poder estar coordinats, assabentats i preparats amb antelació per a fer front als reptes que es derivarien, evitant en tot
moment la presa de decisions unilaterals sense coordinar-se amb el sector.
- Específicament, tot i que entenem la urgència d’aplicar mesures de confinament com per exemple en el cas d’Igualada, etc. el
sector de distribució alimentària s’ha d’assegurar com a un sector estratègic per a la ciutadania, i necessita poder conèixer l’impacte
concret de la mesura (ahir a mitja nit encara no estava clar si els supermercats podrien obrir, o si els treballadors tindrien la mobilitat
assegurada, etc.). Per tot això, entenem necessari que el sector, a través dels seus representants i/o associacions representatives,
estiguin convocats, consultats i puguin participar en la presa de decisions que afectin a la distribució d’aliments o productes de
primera necessitat a la població.
- Creiem imprescindible en aquests casos que l’administració faciliti un canal de comunicació fluid i directe.
- Creiem imprescindible una coordinació entre les diferents administracions (municipal, autonòmica i estatal).


Mesures urgents imminents


1– Cal considerar el sector i el canal d’aprovisionat i subministrament de productes alimentaris, quotidians i de primera necessitat
com a un sector estratègic de país, el servei del qual, i la infraesturctura de la cadena de valor (plataformes logístiques, magatzems,
transport, mercabarna, mercavallès, etc. ), cal preservar en situacions crítiques.


2– Instrucció de la Generalitat per a flexibilitzar i assegurar la lliure circulació de mercaderies i horaris habilitats a les zones de càrrega
i descàrrega, per tal d’assegurar la ràpida reposició dels establiments (especialment supermercats) derivats de l’efecte de compra
d’acopiament observada els darrers dies.


3– Assegurar i garantir, en la mesura del possible, la mobilitat i llibertat de moviments dels treballadors(transport públic, etc.) i dels
transportistes per a no trencar la cadena de subministrament.


4– En el supòsit que l’Estat decreti el necessari tancament d’establiments, s’entendrà com a període inhàbil i caldrà facilitar la
realització d’ERTOS a les empreses, amb major aportació pública, que no suposin pèrdua retributiva dels empleats, ni que aquests
puguin afectar drets futurs del les persones treballadores (pèrdua de prestacions per desocupació, etc.).


5- Facilitar la tramitació d’expedients reguladors d’ocupació de caràcter temporal, en aquells casos que el motiu sigui clarament
pels efectes del COVID-19, de tal manera que puguin produir-se en el termini més curt de temps possible (actualment el termini de
tramitació de 15 dies és inviable), i fer, en tot cas, el control ex post.


6– Moratòria en el pagament de tots els impostos de totes les administracions diferits sense recàrrec i sense avals. És a dir,
ajornaments raonables i graduals sense interessos, segons l’afectació general, i sectorial, del pagament dels impostos empresarials i
de les cotitzacions socials a càrrec dels ocupadors, especialment IVA, Cotitzacions SS, etc.


• En particular en la situació actual: Ajornament a partir de març i durant 6 mesos el pagament d’impostos i seguretat social sense interessos.

7– Establir línies de crèdit per tresoreria i altres contingències: Línia de finançament per a les empreses dels sectors afectats, que
reforcin la seva liquiditat, mitjançant l’ICO i l’ICF (a Catalunya) amb tipus d’interès zero (subvencionats amb càrrec als seus respectius
pressupostos del Govern central i de la Generalitat de Catalunya).


8– Pagament a proveïdors. Establir moratòries en els actuals terminis que fixa la llei.


9– Moratòria o anul·lació de qualsevol taxa, tribut, o impost en cas que no pugui desenvolupar-se l’activitat en condicions normals-
Donar una solució ràpida i efectiva a la situació de desemparament del col·lectiu dels marxants de Catalunya, els quals han vist en
les darreres hores anul·lats els mercats setmanals de la majoria de municipis del país. Tanmateix han de fer front al pagament de les
llicències d’ocupació de via pública, quotes d’autònom i costos associats als seus treballadors, mermes de gènere perible, etc. que
són inassumibles si no poden desenvolupar la seva activitat econòmica.


10– Facilitar la reestructuració de les despeses fixes de les empreses com son: arrendaments, despeses financeres i hipotecaries,
energia, comunicacions, a fi de contenir el dèficit d’explotació de les empreses que no puguin desenvolupar la seva activitat econòmica.


11– El sector empresarial també demana al Govern que apliqui una moratòria als bancs per a què, en cas d’impagaments per manca
de liquiditat, ampliïn els terminis i flexibilitzin la forma de regularitzar la devolució dels pagaments endarrerits sense interessos o a
interessos baixos.


12– Exempció temporal dels Impostos municipals:


• IBI, Taxa d’escombraries, etc..
• Erradicació del IAE per les empreses que encara suporten l’impost.


13– Retirar (o no aprovar) l’increment de la taxa turística a Catalunya i el seu recàrrec per a l’Ajuntament de Barcelona, contingut en
la Llei de Mesures Fiscals en debat parlamentari.


Mesures en el curt termini


14– Adequar els mòduls de l’IRPF per a l’exercici 2020, amb la consegüent reducció, a tenor dels efectes sectorials que es vagin produint, i/o
territorialment per l’afectació de quarantenes.


15– Reducció de l’Impost de Societats amb un tipus del 15% per a beneficis no distribuïts. La disminució de l’activitat d’aquestes setmanes
tindrà el seu reflex en menors beneficis, per la qual cosa seria adequat reforçar que aquests es quedin en l’empresa, per això un tipus reduït per
aquest tipus de beneficis.


16– Desgravament en l’Impost de societats, o IRPF en el seu cas, del 50% durant el present exercici, de la despesa en productes per al teletreball,
com a ordenadors, portàtils, tauletes, mòbils i qualsevol altre per a aquesta finalitat.


17– Exempció de l’IRPF com a retribució en espècie del pagament que faci l’empresa al treballador per la línia telefònica/cable/ADSL o qualsevol
altra tecnologia que li permeti el teletreball.


18– Reforçar l’e-learning, per evitar que els períodes de quarantena suposin pèrdues significatives d’hores lectives. Per al present exercici de
2020, s’establirà una deducció del 25% de l’IRPF per a la compra de material informàtic (ordinadors, tauletes, telèfons, portàtils, impressores,
etc.) per facilitar la seva adquisició. Així mateix, podrien establir-se línies de crèdit concertades amb l’ICO i entitats bancàries, per poder finançarho
en 24 mesos.


19– Deducció del 25% per a les despeses ocasionades per les famílies derivades de l’aplicació de la quarantena (atenció a menors i majors, etc.).


20– Ampliar el període d’aplicació de la tarifa plana als treballadors autònoms, que seran els grans perjudicats en aquesta situació.


21– No aplicar la pujada de la cotització mínima als autònoms en el present exercici de 2020.

 

Que haig de fer per demana un expedient de regulació temporal d'ocupació  (ERTO)  

https://youtu.be/9SwaKVq8Kp8

Informació de recursos 

https://youtu.be/RlJi0E-uPwM

 

Comparteix