Veure totes les notícies de l'Associació de Comerciants

MESURES DESCONFINAMENT FASE 1


10/05/2020

RESUM ORDEN SND/399/2020 SOBRE L’APLICACIÓ DE LA FASE 1 DE REOBERTURA EN EL SECTOR DEL COMERÇ

                                                                                                 

                                                                                                        RESUM ELABORAT PER PIMEC COMERÇ 


CAPÍTOL III: Condicions per la reobertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats (arts. 10 a 14)


*El contemplat en aquest capítol, no serà d’aplicació pels establiments i locals comercials minoristes que ja estaven oberts al públic en virtut de l’article 10.1 del Reial Decret 463/2020 (tret del compliment de les mesures d’higiene dels articles 4, 11 i 12 de la present Ordre SND/399/2020).

 


Article 10. Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats

Requisits d’obertura
Podran procedir a la reobertura tots aquells establiments i locals comercials minoristes i d’activitats professionals que havien quedat suspesos per l’article 10.1 del RD 463/2020, del 14 de març, sempre que:


Tinguin una superfícies útil d’exposició i venda i gual o inferior a 400 metres quadrats (tret dels que es trobin dins de centres o parcs comercials sense accés directe i independent des de l’exterior).


- Es redueixi al 30% l’aforament total en els locals comercials. En el cas d’haver-hi més d’una planta, la presència de clients en cadascuna d’elles haurà de guardar la mateixa proporció.
- En tot cas haurà de mantenir-se la distància de seguretat de 2 metres entre clients. En aquells locals on no sigui possible, només es permetrà la permanència d’un sol client.
- Que s’estableixi un horari d’atenció amb servei prioritari per majors de 65 anys.
    Obertura amb cita prèvia
Podran procedir a la reobertura al públic, independentment de la seva superfície útil d’exposició i venda, mitjançant la utilització de cita prèvia:
- Els concessionaris d’automoció
- Les estacions d’inspecció tècnica de vehicles
- Els centres de jardineria i vivers de plantes
- Les entitats concessionàries de joc públic (loteria de l’Estat)


Recollida i repartiment
En tots aquests establiments, es permet la recollida en el local o establiment comercial dels productes adquirits per telèfon o online, sempre que es garanteixi una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o en el seu accés.
Així mateix, podrà establir-se un repartiment a domicili per determinats col·lectius.

 

Mercats de marxants
Els Ajuntaments podran decidir la reobertura dels mercats de marxants dels seus municipis, havent comunicat aquesta decisió a l’òrgan competent en matèria de sanitat de la Comunitat Autònoma.
- Es donarà preferència als que venguin productes alimentaris i de primera necessitat.
- Cal procurar la no manipulació dels productes per part dels consumidors.
- Els Ajuntaments establiran els requisits de distanciament entre parades i delimitacions del mercat, per garantir la seguretat i la distància entre treballadors, clients i vianants.
- Caldrà garantir la limitació del 25% de les parades amb una afluència inferior a un 1/3 de l’aforament habitual.
- Alternativament, es permet augmentar la superfície habilitada del mercat, per garantir la mateixa proporció de la limitació anterior.


Article 11. Mesures d’higiene exigibles als establiments i locals amb obertura al públic.


Els establiments que obrin al públic, previstos a l’article 10, hauran de realitzar la neteja i desinfecció, dues vegades al dia, de les superfícies de contacte més freqüent com ara:
- Poms de portes
- Mostradors
- Mobles
- Baranes
- Maquines dispensadores
- Terres
- Telèfons
- Penjadors
- Carrets i cistelles de la compra
- Aixetes
- Altres elements de similars característiques


Aquesta neteja i desinfecció haurà de fer-se dues vegades al dia; obligatòriament una al finalitzar la jornada. Caldrà informar mitjançant cartelleria o missatges de megafonia quan es duran a terme aquestes pauses, per tal que en tingui coneixement la clientela.
Aquesta neteja haurà de dur-se a terme també en zones privades dels treballadors, així com vestuaris, taquilles, serveis (lavabos), cuines i àrees de descans, quan hi hagi més d’un treballador atenent al públic en el mateix establiment.
Així mateix, quan hi hagi llocs de treball compartits per més d’un treballador, es procedirà a la neteja i desinfecció a la finalització de cada ús. S’actuarà d’igual manera en els llocs de treball on hi hagi canvis de torn, amb especial atenció a:  

- Mostradors
- Taules o altres elements utilitzats en els mercats de marxants
- Mampares
- Teclats
- Terminals de pagament (TPVs)
- Pantalles tàctils
- Eines de treball
- Altres elements susceptibles d’ésser manipulats per més d’un treballador


Mesures requerides per la neteja i desinfecció:
S’utilitzaran desinfectants, com ara dilucions de lleixiu (1:50), recent preparada o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es trobin en el mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.
Després de cada neteja, els materials utilitzats i els equips de protecció emprats es llençaran de forma segura, procedint posteriorment al correcte rentat de mans.
Revisió


Es revisaran, com a mínim una vegada al dia, el funcionament i la neteja dels:
- Sanitaris (WC) i els seus poms de porta
- Aixetes
En el cas de la venda automàtica:
- Maquines de vènding
- Bugaderies autoservei
- Activitats assimilables


El titular de l’activitat haurà d’assegurar:
- El compliment de les mesures d’higiene i desinfecció adequades de les màquines i del local.
- Informar als usuaris del correcte ús, mitjançant cartelleria


Ús dels serveis (WC)
No es podrà fer ús dels serveis dels establiments comercials per part dels clients, tret que sigui estrictament necessari. En aquest cas, haurà de netejar-se immediatament els sanitaris, les aixetes i els poms de la porta.


Article 12. Mesures d’higiene i/o de prevenció pel personal treballador dels establiments i locals que obrin al públic


Distàncies de seguretat
La distancies entre venedor o proveïdor de serveis entre els clients, serà de com a mínim, 1 metre quan es disposi d’EPIs o de barreres (com ara mampares). La distància serà de 2 metres, aproximadament, si no es disposa d’aquests elements.
La distància entre les parades dels mercats de marxants serà, en tot moment, de 2 metres amb els vianants

Aquells serveis que no permetin un distanciament amb el client, com ara en les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, hauran d’utilitzar-s e els EPIS adequats al nivell de risc que garanteixi la protecció de treballadors i clients, assegurant en tot moment els 2 metres de distanciament entre clients dins l’establiment.
També haurà de complir-se amb les previsions de l’article 4 de la present Orden SND/399/2020.


Article 13. Mesures relatives a la higiene dels clients en l’interior d’establiments i locals, i en els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública


Els mercats de marxants i mercats a l’aire lliure hauran de senyalitzar de forma clara la distància de 2 metres entre clients, amb marques al terra. O bé, amb l’ús de balises, cartelleria i senyalització en aquells casos en els que es pugui atendre individualitzadament a més d’un client.
Gel hidroalcohòlic


Els establiments i locals comercials hauran de disposar de dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat virucida a l’entrada del local, estant sempre en condicions d’ús.
També es recomana que en les immediacions dels mercats de marxants i mercats a l’aire lliure, també se’n disposin.
Autoservei i productes de prova
Tant en locals comercials com en mercats de marxants o a l’aire lliure, que disposin d’una zona d’autoservei, haurà de prestar el servei un treballador amb la finalitat d’evitar la manipulació directa dels productes per part dels clients.
Tampoc podrà fer-se ús de mostres, productes de prova, testers o similars.
Emprovadors
En el sector comercial tèxtil i similars, els emprovadors hauran d’utilitzar-se per una única persona, i després de la seva utilització es netejarà i desinfectarà.
Quan un client s’emprovi una peça de roba i no l’adquireixi, el titular de l’establiment implementarà mesures per tal que la peça de roba sigui higienitzada abans de ser facilitada a d’altres clients. Aquesta mesura també serà d’aplicació sobre aquells peces de roba retornades pels clients.


Article 14. Mesures en matèria d’aforament pels establiments i locals oberts al públic


Els establiments i locals hauran d’exposar al públic l’aforament màxim de cada local i assegurar que es respecta la distància de 2 metres entre clients en el seu interior.

(Cal tenir en compte, que aquelles activitats no previstes en el Reial Decret 463/2020 podran utilitzar només el 30% d’aquest aforament.)
Els locals i establiments comercials hauran de disposar de sistemes que permetin el recompte i el control de l’aforament, de forma que no sigui superat en cap moment. Aquest aforament, inclourà també als treballadors.
Quan sigui necessari, per tal de garantir la distància de seguretat de 2 metres entre clients, es modificarà la circulació de persones i la distribució dels espais dins el local.
Preferiblement, quan es disposi de dues o més portes, podrà establir-se un ús diferenciat per cadascuna d’elles per l’entrada i per la sortida, respectivament, per evitar aglomeracions.
Aparcaments


Aquells establiments comercials que disposin d’aparcaments propis pels seus treballadors o clients, que no comptin amb mitjans d’accés i lectura automàtica i sense contacte, se substituirà pel control manual i continuat per part del personal de seguretat, per un millor seguiment de l’aforament.
Aquest personal de seguretat, també supervisarà l’arribada i sortida esglaonada dels treballadors en els seus llocs de treball, segons els torns establerts pel centre. Així mateix, les portes que es trobin en el recorregut de l’aparcament i l’accés a l’establiment, restaran obertes per evitar la seva manipulació, tret que contravingui motius estrictes de seguretat.


CAPÍTOL IV: Condicions per la reobertura al públic de terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració


Article 15. Reobertura de les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració


Terrasses
Podran obrir-se al públic el 50% de les taules de terrassa a l’aire lliure, permeses en l’any immediatament anterior, en base a la corresponent llicència municipal.
En tot cas caldrà garantir la distància mínima de 2m metres entre les taules, o entre l’agrupació de taules.
S’entendrà per terrassa a l’aire lliure, tot espai no cobert o, que estant cobert, estigui rodejat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.
Increment de la superfície de les terrasses


Si l’establiment obté el permís de l’Ajuntament del seu municipi, per incrementar la superfície destinada a la terrassa a l’aire lliure, es podran incrementar el nombre de taules previstes en l’apartat anterior.

Tanmateix, haurà de respectar-se la proporció del 50% entre taules i superfície, i haurà d’incrementar-se proporcionalment l’espai dels vianants en el mateix tram de la via pública en el què s’ubiqui la terrassa.
Ocupació màxima
L’ocupació màxima serà de 10 persones per taula (o agrupació de taules). En tot cas, s’haurà de respectar la distància mínima de seguretat interpersonal.


Article 16. Mesures d’higiene i/o prevenció en la prestació del servei en terrasses


Durant la prestació del servei en les terrasses, haurà de dur-se a terme:


- Neteja i desinfecció de l’equipament de la terrassa:
. Taules
. Cadires
. Qualsevol altra superfície que de contacte entre clients
- Priorització de estovalles d’un sol ús. Si no és possible, ha d’evitar-se l’ús de la mateixa estovalles entre diferents clients, optant per solucions que facilitin el seu canvi entre serveis i es netegi mecànicament en cicles de rentat entre 60 i 90 graus centígrads.
- Posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats, a l’entrada de l’establiment, en condicions pel seu ús.
- Evitar l’ús de cartes d’ús comú, i s’optarà per altres dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o mitjans similars.
- Els elements auxiliars del servei, com ara la vaixella, la cristalleria, coberteria o estovalles, entre d’altres, s’emmagatzemaran en recintes tancats, i de no ser possible, lluny de les zones de pas de clients i treballadors.


- S’eliminaran productes d’autoservei com ara tovalloneres, escuradents, setrills, o altres utensilis similars. Es prioritzaran les monodosis d’un sol ús o el seu servei en altres formats sota petició del client.
L’ús dels serveis (WC) per part dels clients, serà com a màxim d’una persona, tret d’aquells supòsits de persones que puguin necessitar assistència, que podrà ser atesa pel seu acompanyant.
La neteja i desinfecció dels serveis (WC) serà duta a terme, com a mínim, 6 vegades al dia.

Comparteix