Veure totes les notícies de l'Associació de Comerciants

Instància PMUS


16/09/2014

Il·lustríssim Sr. Alcalde – President de l’Ajuntament de Lloret de Mar

 

REGISTRE D’ENTRADA:

Ajuntament de Lloret de Mar

E2014019945

16/09/2014 - 12:12:12h

Sol·licitant:

Nom:   “Asociación profesional de la pequeña y mediana empresa de la Villa de Lloret de Mar”. Associació de Comerciants Lloret de Mar.

Nif: G-17.218.074

Adreça: C/. Hospital Vell, 5, 17310 Lloret de Mar

Telèfon: 639 793 239

Correu-e: info@comerciantslloret.com

Representant:

Nom i cognoms: Francisco José Alsina Fumanal, en la seva qualitat i condició de President.

 

 

 

 

EXPOSO:

Primer.

Que en data de 23 de juliol d’enguany, el compareixent sotasignat va rebre la notificació a la seva representada corresponent a l’aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible  (PMUS)  de  Lloret de Mar,  document que va aprovar –amb caràcter inicial- la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament en sessió celebrada en data de 16 de juny de 2014. Aquesta notificació porta registre de sortida (de l’Ajuntament de Lloret de Mar) nº S2014010770, de data 22/07/2014.

El termini establert pel període d’informació pública per la Llei 6/2009 d’avaluació ambiental de plans i programes (article 23) és de 45 dies. Així doncs, tenint en compte la data de recepció de la dita notificació, el compareixent considera que la present petició es formula en temps i forma, ja que el termini atorgat al nostre col·lectiu acabaria el dimecres dia 17 de setembre d’enguany.

Segon.

Que tal i com s’exposa en el mateix PMUS aprovat inicialment, aquest pla es redacta sota l’empara legal de la Llei 9/2003 de la mobilitat. Aquesta llei, en el seu article 9.5 referent als plans de mobilitat urbana, estableix que en el procés d’elaboració (entenguis redacció) dels plans de mobilitat urbana ha de restar garantida la participació del consell territorial de la mobilitat o bé, en cas que aquest ens no hagi estat constituït (com seria el cas de Lloret), la consulta al consell comarcal corresponent i als organismes, les entitats i els sectors socials vinculats a la mobilitat. De fet, ja en el preàmbul de la llei, que es té per reproduït, queda clar que el text legal preveu i defineix els mecanismes escaients de participació i concertació de les administracions, organismes i, en general, les entitats cíviques i socials  que poden aportar idees i solucions adients per a les polítiques de mobilitat.

Entenem que l’Associació de Comerciants de Lloret a la que represento és una entitat vinculada directament a la mobilitat, ja que els establiments dels seus associats són subjecte diari –directa i indirectament- de la mobilitat urbana: des dels nostres clients fins als proveïdors que utilitzen necessàriament la xarxa de mobilitat urbana. Es té per reproduït l’escrit general de data 31 de gener de 2013 (Registre de Sortida Nº S2013001317 de data 1 de febrer de 2013), també adreçat –entre d’altres- a la nostra Associació de Comerciants de Lloret.

La nostra Associació de Comerciants no ha estat notificada ni consultada amb anterioritat a  la recent notificació (de data de registre de sortida 22/07/2014) del procés de redacció i elaboració del PMUS. Aquesta notificació es produeix per donar-nos coneixement de l’acord d’aprovació inicial i del conseqüent període d’informació  pública i, per tant, com a associació entenem que no se´ns ha garantit la deguda participació prèvia en el procés d’elaboració del PMUS, ja que aquesta és necessàriament anterior en el temps al període d’informació pública. Tampoc l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (I.S.A.) ens ha estat mai consultat prèviament (vegis l’art.23 de la llei 6/2009). Tot plegat, sense que se’ns hagin notificat ni donat audiència del Pla d’Acció ni se’ns hagi convocat mai a participar en la Taula de la Mobilitat, que, en el seu cas, s’hauria constituït.

Tercer.

Que el període d’informació pública del PMUS (aprovat inicialment el passat mes de juny d’enguany) té lloc precisament durant els mesos de juliol, agost i setembre d’enguany i que, com és prou sabut per l’estructura socio-econòmica de la vila, aquest és el període de temps en que la població de Lloret de Mar en general, i els comerciants en particular, estan més enfeinats per la demanda a que està sotmesa la seva activitat econòmica. No podem oblidar que la nostra població és bàsicament una vila turística, en tots sentits i en el concepte més ampli del terme.

Aquesta circumstància limita en gran mesura la capacitat del nostre col·lectiu per estudiar, assimilar i comprendre en la seva integritat un document extens i complex com és el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Lloret de Mar, tota vegada que, tal i com s’ha exposat en el punt anterior, la nostra Associació de Comerciants no tenia un coneixement directe previ de la redacció i elaboració d’aquest Pla, ni del seu contingut. I en aquesta situació es trobarien –molt probablement- totes les entitats i/o col·lectius vinculats –directa i indirectament- a la mobilitat del municipi.

Per tot el que fins a qui s’ha exposat,

SOL·LICITO:

Primer. Que es tingui per presentat –en temps i forma- el present escrit d’al·legacions, per les raons que s’han adduït i que figuren al primer punt de la part expositiva. El termini, per a l’entitat que represento, acaba el proper 17 de setembre.

Segon. Que previs els tràmits, acords i/o formalismes pertinents, es procedeixi a convocar un nou termini d’informació pública, acordant-se igualment un plaç de 45 dies que tinguin lloc durant un període de temps en el que els nostres associats (i segurament també altres col·lectius que igualment tenen en el període de l’estiu el seu punt màxim d’activitat econòmica) puguin analitzar i estudiar el contingut del PMUS aprovat inicialment i, si es dona el cas, poder suggerir i proposar possibles alternatives i/o altres solucions al problema de la mobilitat de la nostra vila, tot considerant que, al seu moment, la nostra Associació de Comerciants no va ser convocada ni consultada adientment per participar en el procés d’elaboració del Pla de Mobilitat, tal i com hauria estat preceptiu en aplicació de l’Art. 9.5 de la Llei 9/2003 de la Mobilitat i demés disposicions concordants.

La qual cosa espera li sigui atorgada per considerar-ho plenament justificat, de sentit comú i de justícia material (justícia de fet).

Lloret de Mar, a 8 de setembre de 2014.

 

Comparteix